Portal gospodarczy
Atuty powiatu
Charakterystyka powiatu
Lokalizacja
Historia
Statystyki
Strategia rozwoju powiatu
Moduł Inwestora
Wprowadzenie
Procedury inwestycyjne
Wstęp
Informacje ogólne
Karty informacyjne
Wyszukiwarka ofert
Moduł Nieruchomości
Wprowadzenie
Mapa
Serwisy gminne
Statystyka
Karty informacyjne

Za pośrednictwem Modułu Inwestora, Internauta ma możliwość podglądu dokumentów w wersji elektronicznej, istotnych z punktu widzenia petenta.

Źródłem tych informacji jest strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej, skąd można pobrać właściwą Kartę informacyjną.

W zakresie geodezji i kartografii, dostępne są opisy procedur w formie następujących Kart informacyjnych:

  • Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków

Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

Wydawanie z ewidencji gruntów i budynków zaświadczeń a także dokumentów do celów prawnych

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zezwolenie na rozpowszechnianie, rozprowadzanie, reprodukowanie map

  • Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste (tryb przetargowy)

Udostępnienie nieruchomości w oparciu o umowy cywilnoprawne (dzierżawa, najem, użyczenie)

Zamiana nieruchomości

Zbycie nieruchomości lub jej części celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi (ustanowienie służebności drogowej)

Składanie oświadczenia w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Nabywanie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (wykup, darowizna, przejęcie z mocy prawa, realizacja roszczeń)

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Rozgraniczenia nieruchomości

Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

Podział nieruchomości

  • Urząd Gminy Bolesław

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Bolesław oddanej w użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekazanie nieruchomości stanowiących własność gminy Bolesław w trwały zarząd

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Bolesław

Zamiana nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych na nieruchomość stanowiącą własność gminy Bolesław

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Bolesław

Prawo pierwokupu nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Wydanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeracji porządkowej na budynek

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki