•  
Warunki korzystania

Udostępnione w serwisie ZSIP dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie ZSIP informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

W serwisie prezentowane są zbiory danych, których dysponentem jest Powiat Olkuski.

Ochrona prawna

Serwis ZSIP może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w akresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)

Powiat Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu ZSIP.