zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Szybka informacja o obiekcie

W trakcie pracy z APLIKACJĄ PODGLĄDU MAPY możliwe jest szybkie wyświetlenie informacji na temat wybranego obiektu bez konieczności wcześniejszej selekcji. Aby wyświetlić okienko „Informacji o obiekcie” należy najechać kursorem na interesujący nas obiekt i użyć prawego klawisza myszy. Funkcja ta jest aktywna niezależnie od używanego aktualnie narzędzia głównego. Wygląd okna prezentuje rysunek. Operacja ta nie wymaga wcześniejszego aktywowania warstwy, gdyż system sam rozpozna, do której z nich przyporządkowany jest przedmiot zainteresowania. Bez względu na bieżącą kolejność warstw, w oknie „Informacji o obiekcie” zostaną wyświetlone atrybuty obiektów znajdujących się we wskazanym miejscu na wszystkich widocznych warstwach, oraz jeśli zachodzi taka sytuacja kilka obiektów jednej warstwy maksymalnie 10. Przejście do kolejnych, realizowane jest za pomocą zakładek znajdujących się w dolej części okna. Poniżej listy atrybutów znajduje się wykaz współrzędnych wierzchołków obiektu. Informacja ta może być szczególnie istotna dla osób posługujących się ręcznymi odbiornikami GPS, do których można wprowadzić dokładne współrzędne punktów. Lista wierzchołków może zawierać wiele pozycji, aby powiększyć okienko należy kliknąć w belkę nad kolumnami „X” i „Y” przeciągnąć ją w wybrane miejsce lub klikając w jedną z ikonek trójkąta (kliknięcie w pierwszy trójkąt spowoduje otwarcie się listy współrzędnych na cale okienko, zwinięcie listy umożliwia trójkąt skierowany w drugą stronę). Zlokalizowanie konkretnego wierzchołka na mapie odbywa się przez zaznaczenie wiersza na liście wierzchołków, co skutkuje podświetleniem tego punktu na czerwono.
W górnym lewym roku listy wierzchołków aktywny jest przełącznik „Odwrócenia kolejności współrzędnych” umożliwiający odwracanie kolejności współrzędnych wszystkich wierzchołków wyświetlonych w wykazie. Pierwsze kliknięcie powoduje zmianę kolejności współrzędnych, drugie – powrót do stanu pierwotnego. Pod wykazem współrzędnych znajduje się rozwijana lista zawierająca szereg funkcji dostępnych dla obiektu. Zamknięcie okienka nastąpi po przeładowaniu mapy lub po przez użycie klawisza „x” znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Rodzaje atrybutów

Podczas przeglądania informacji szczegółowych na temat wybranych obiektów możliwe jest natrafienie na kilka rodzajów atrybutów. Atrybuty, czyli cechy danego elementu warstwy mogą posiadać różną formę (przeglądanie informacji szczegółowych obiektu odbywa się w okienku: "Lista wybranych obiektów"  lub okienku: "Informacja o obiekcie").
 
W APLIKACJI PODGLĄDU MAPY mogą wystąpić następujące rodzaje atrybutów:
  
• Standardowe – są to informacje prezentowane standardową czcionką w kolorze czarnym są to atrybuty: „id”, „Nazwa” i „Źródło”).
 
• Obrazy – atrybut prezentowany jest jako klawisz . Umożliwia przeglądanie zdjęć związanych z obiektem. Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno prezentujące załączone obrazy. Gdy dostępnych jest dla obiektu kilka zdjęć przełączanie się pomiędzy nimi odbywa się za pomocą zakładek znajdujących się w dolnej części okna.
 
• Odnośnik URL – atrybuty te są odnośnikami do stron WWW lub różnego rodzaju dokumentów. Wygląd tego atrybutu odznacza się niebieskim kolorem czcionki. Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno przeglądarki internetowej prezentujące stronę związaną z obiektem (jest to atrybut „Link”).
 
• Atrybuty generowane automatycznie – atrybuty te zawsze znajdują się na ostatnich miejscach listy atrybutów. Odznaczają się występowaniem znaku „*” znajdującego się przed ich nazwą (np. *długość, *obwód, *powierzchnia). Informacje te w przeciwieństwie do tych omawianych wcześniej nie są pobierane z bazy danych, lecz generowane automatycznie przez aplikację. Nie podlegają one możliwości edycji, a w przypadku zmiany geometrii obiektu samoczynnie zmienią swoją wartość.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki