zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Lista wybranych obiektów


Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy jest wybrany, co najmniej jeden obiekt. Po wciśnięciu, aplikacja prezentuje okno dialogowe jak na poniższym rysunku. Zawarte są tu podstawowe informacje na temat wybranych obiektów w postaci atrybutów pobranych z bazy. W celu podejrzenia obiektów z innej warstwy należy użyć zakładki z odpowiednią nazwą (znajdują się one w dolnej części okna). Kolumny z atrybutami można przesuwać chwytając za nagłówek i ustawiać w dowolnej kolejności. Istnieje również możliwość sortowania (rosnąco lub malejąco) wszystkich obiektów. W celu realizacji tej czynności wystarczy kliknąć w polu nazwy kolumny. Pierwszy raz powoduje ustawienie w kolejności rosnącej, drugi - malejącej, trzeci natomiast przywraca ustawienia początkowe. Podsumowaniem głównej tabeli wybranych obiektów jest pasek narzędzi umożliwiających nawigację po uzyskanych rekordach. Na początku paska po jego lewej stronie znajduje się przycisk Przełącz do trybu listowego powodujący prezentację danych dla pojedynczych wybranych obiektów w formie zbliżonej do szybkiej informacji o obiekcie – lista atrybutów oraz lista ich wartości.
Informację o kolejnych obiektach uzyskujemy przełączając się używając dostępnych przycisków. Aby wrócić do poprzedniego widoku klikamy przycisk Przełącz do trybu tabelarycznego. Oprócz omówionego wyżej przełącznika widoku tabeli obiektów w pasku narzędzi dostępne są funkcje umożliwiające nawigację po rekordach tabeli oraz po oknie tabeli. Poniżej głównej tabeli znajduje się obszar podsumowania tabeli. Znajdują się w nim dwa wiersze: wsz. (wszystkie) i wyb. (wybrane). Dla każdej kolumny można wybrać, jaka wartość ma być w nich przedstawiana. Do wyboru jest „min”, „max”, „średnia” i „suma” (w zależności od rodzaju danych w kolumnie wybór może być inny). Wyboru wartości dokonuje się poprzez jednokrotne kliknięcie na nagłówek kolumny w obszarze podsumowania i wybranie odpowiedniej pozycji z rozwijanego paska. Po wybraniu odpowiedniego kryterium w wierszu wsz. zastanie wyświetlona wartość ze wszystkich wpisów do tabeli, w wierszu wyb. pojawi się wartość z aktualnie wyznaczonych wierszy. Aby usunąć z okna obszar podsumowania należy ponownie użyć przycisku.
Po podświetleniu jednej z pozycji na „Liście wybranych obiektów” w dolnej części okna Selekcja pojawi się rozwijana lista. Na liście tej znajdują się następujące pozycje:
 
• Wypis/wyrys – funkcja ta umożliwia wygenerowania wypisów, wyrysów i ofert inwestycyjnych, dostępna jest tylko dla warstwy działek i budynków.
 
• Dopasuj mapę do obiektu - powoduje wyświetlenie mapy w taki sposób, aby wybrany obiekt widoczny był w możliwie największej skali.
 
• Utwórz bufor – pozwala na stworzenie bufora wokół obiektu po wcześniejszym podaniu jego promienia,
 
• Raport HTML – umożliwia wygenerowanie raportu, który otworzy się nowym oknie przeglądarki internetowej. Będzie on zawierał atrybuty obiektu, bieżący widok mapy oraz legendę.Przy wyborze wielu obiektów występuje często konieczność indywidualnego ich zlokalizowania. Po zaznaczeniu w tabeli dowolnego z nich (lewym przyciskiem myszy), w polu mapy podświetla się prostokąt opisany na danym obiekcie, lub w przypadku małych rozmiarów - krzyż lokalizacji. Tutaj również, za pomocą klawiszy „CTRL” oraz „SHIFT”, mamy możliwość rozszerzenia wyboru.Na lewym pasku okna selekcji znajdują się narzędzia

"Wybierz wszystkie" - pozwala podświetlić całą zawartość okna,

"Usuń wszystkie" - pozwala odznaczyć wszystkie zaznaczone wiersze,

„Kopiuj do schowka” – pozwala na skopiowanie do schowka pojedynczej komórki, pojedynczego wiersza, pojedynczej kolumny lub całej tabeli

„Przybliżenia do wybranych obiektów” , działającą podobnie, jak opcja „Dopasowania do selekcji”

„Wydruk listy obiektów” - po wybraniu przycisku program przechodzi do okna (zaprezentowanego poniżej) generującego raport, umożliwiającego konfigurację jego składników.

W górnej jego części znajdują się paski edycyjne do wpisania tytułu oraz komentarza. Poniżej natomiast, pola służące do konfiguracji raportu. W lewym wybieramy warstwy oraz ustawiamy ich kolejność, w prawym zaś – atrybuty opisujące każdy z obiektów. Korzystając z opcji umieszczonej na samym dole okna, możemy wygenerować raport zawierający wszystkie wiersze z tabeli lub tylko te zaznaczone. W wygenerowanym raporcie system automatycznie zawija kolejne wiersze przenosząc niemieszczące się dane do drugiej linijki danego wiersza. Po zatwierdzeniu, przyciskiem „Drukuj”, przechodzimy automatycznie do okna „Podglądu wydruku”.
Kolejną możliwością jest zapisanie skonfigurowanego raportu do pliku. Funkcja ta wywoływana jest klawiszem „Do pliku” znajdującym się obok klawisza „Drukuj”. W nowo otwartym okienku trzeba wskazać lokalizację zapisu pliku oraz jego typ. Do wyboru mamy rozszerzenie.xml i .html. Zapis rozpocznie się z chwilą kliknięcia w klawisz „Zapisz”.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki