zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Wyszukiwanie lokali

 
Aplikacja umożliwia zaawansowane wyszukiwanie lokali na podstawie położenia, właścicieli, parametrów technicznych itp. Funkcję wyszukiwania lokali wywołuje się przez odpowiedni przycisk z paska narzędziowego aplikacji. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone okno umożliwiające wprowadzenie kryteriów wyszukiwania. Okno definiowania kryteriów zapytania jest podzielone na sekcje, np. "Położenie", "Parametry techniczne", itp. Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy odpowiedniej sekcji powoduje, że wyszukiwane budynki będą musiały spełniać kryteria określone w danej sekcji. Przykładowo, jeśli zaznaczone zostaną obszary "Właściciel/władający" i "Dokument", to lokale, które zostaną znalezione będą jednocześnie spełniały kryteria ustalone w obu tych obszarach. Przycisk "OK" rozpoczyna wyszukiwanie, może on być wyszarzony jeśli nie sformułowano żadnego warunku wyszukiwania lub aktualny warunek wyszukiwania jest niekompletny (nie wpisano wymaganej wartości, do któregoś z pól).
 
Położenie
Sekcja Położenie umożliwia zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania obejmujących takie dane lokalizacyjne jak miejscowość, ulica, nr budynku i nr lokalu.

Parametry techniczne
Sekcja Parametry techniczne umożliwia wprowadzenie bardzo szczegółowych kryteriów wyszukiwania. Do zdefiniowania możliwe są następujące parametry: „Typ lokalu” – możemy wybrać z rozwijanego pola żądany typ „Pow. użytkowa”, „Pow. pom. przynależnych”, „Liczba izb”, „Liczba pomieszczeń przynależnych”, - parametry te definiuje się za pomocą dwóch pól. W pierwszym ustalamy operator logiczny zapytania a w drugim podajemy szukaną liczbę. Dodatkowo, jeśli wykorzystamy parametr „Liczba pomieszczeń przynależnych” lub „Pow. pom. przynależnych” możemy zaznaczyć dokładnie, jakich pomieszczeń szukamy w polu „Rodzaj pomieszczeń przynależnych”. W dolnej części sekcji umiejscowiony został przełącznik ustalający, czy spełnione muszą być wszystkie warunki, czy którykolwiek z nich.

Właściciel/władający
Sekcja Właściciel/władający umożliwia zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania obejmujących posiadaczy nieruchomości. Sekcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników, którym przyznano przywilej Wyszukiwanie obiektów w EGBiL na podstawie właścicieli (opcja ustawiana przez administratora). Funkcjonalność tej sekcji jest taka sama jak w formularzu zapytań o działkę. W wyniku wyszukiwania otrzymuje się lokale, dla których wskazana osoba znajduje się na liście właścicieli EG lub KW.

Jednostka rejestrowa lokalowa
Sekcja Jednostka rejestrowa lokalowa umożliwia wyszukiwanie lokali wg takich kryteriów jak: jednostka ewidencyjna „Jedn. ew.:” – wybieramy z listy dostępnych wartości, „Obręb:” – wybieramy z listy dostępnych wartości oraz „Numer” – wpisujemy wartość.

Dokument
Sekcja Dokument umożliwia zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania obejmujących sąd, w którym prowadzony jest dokument, rodzaj dokumentu oraz numer jego sygnatury. Dodatkowo można zaznaczyć, aby system po wykonaniu operacji zachował istniejącą selekcję na pozostałych warstwach, dopasował mapę do wyniku bieżącego zapytania oraz szukał tylko w ramach aktualnej selekcji na warstwie budynków lub dokonał jednocześnie selekcji budynków.

Wynik wyszukiwania
Po wykonaniu wyszukiwania, które znalazło obiekty spełniające podane wcześniej kryteria, otworzy się okno znalezionych lokali zaprezentowane na rysunku. Po zaznaczeniu jednej z pozycji na liście aktywne staną się następujące narzędzia:
-rozszerzone dane dla lokalu,
-rozszerzone dane dla bydynku,
-dopasuj mapę do budynku.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki