zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Układy współrzędnych

 
Opisane poniżej funkcje umożliwiają swobodną zmianę ustawień prezentacji mapy w kontekście współrzędnych i odwzorowań kartograficznych.
 

Zmiana układu odwzorowania

Pozwala na jednoczesne wyświetlanie warstw danych wyrażonych w różnych układach współrzędnych (UTM, „1942”, „1965”, „1992” oraz „2000”). Ustalenie bieżącego układu polega na wyborze pozycji z rozwijalnej listy zilustrowanej obok.
 

Wszystkie dane wektorowe zapisane w jednym z dostępnych układów są automatycznie ('on-line') transformowane z użyciem formuł ustalonych w wytycznych technicznych G-1.10. W szczególności powoduje to zachowanie na mapie właściwości aktualnego odwzorowania (geometrii) oraz wyświetlanie odpowiednio przeliczonych wartości na pasku współrzędnych. Jak widać, w hurtowni nie ma wymogu gromadzenia danych w jednym układzie współrzędnych. Należy jednak pamiętać, że materiały rastrowe mogą być prezentowane jedynie w układzie oryginalnym. Ewentualna transformacja wymaga uprzedniej kalibracji obrazu, która jest zagadnieniem z dziedziny obróbki graficznej i polega na „rozciąganiu / skręcaniu” w zależności od szeregu parametrów. W takiej sytuacji próba wyświetlenia warstwy (rastra) w „niedozwolonym” układzie powoduje wywołanie stosownego komunikatu.
 

Zmiana układu używanego do wyświetlania współrzędnych

Różnica między poprzednią, a tą funkcją polega na przeliczaniu wyłącznie bieżącego położenia kursora na mapie a nie kompletu danych wektorowych. Umożliwia ona na przykład sczytywanie współrzędnych (również geograficznych – B i L) z map rastrowych - wyświetlanych wyłącznie w układach oryginalnych. Właściwa ikona na pasku współrzędnych zmienia kolor na czerwony w przypadku wyboru innego niż użyty do przeliczenia układu odwzorowania.
 
 
Przesunięcie mapy do zadanych współrzędnych

Omawiana funkcja pozwala przerysować okno mapy w ten sposób, że środek znajdzie się w punkcie o wskazanych współrzędnych i ustawiona zostanie skala podana przez użytkownika. W zależności od ustawienia układu wyświetlania, można wskazać zarówno współrzędne X Y, jak i B L. Poniżej znajdują się przykładowe okna omawianej funkcji.
 

Przerysowanie mapy nastąpi po użyciu klawisza „Enter” lub wciśnięciu przycisku „OK”. Na mapie pojawi się kursor wskazujący dokładnie punkt o podanych współrzędnych. Kursor ten znika po kilku chwilach. Uwaga! W przypadku wyboru układu współrzędnych, którego zasięg nie obejmuje obszaru wyświetlanych danych np. nieprawidłowa strefa układu 1965, nieprawidłowy południk układu 2000, lub w sytuacji zbyt dużego zmniejszenia skali prezentowanej mapy powodującego wyjście poza zasięg ustalonego układu współrzędnych, dane nadal są wyświetlane jednakże pasek układów zaczyna migać na czerwono a po wskazaniu go kursorem zostaje wyświetlony komunikat tak jak na rysunku.
 
 

Analogicznie w przypadku wyboru współrzędnych wyświetlania pozycji kursora, których układ nie obejmuje swym zasięgiem wyświetlanego obszaru lub w sytuacji zbytniego oddalenia kursora od obszaru wyświetlanych danych kursor nadal wskazuje współrzędne jednakże niezgodne z aktualnym obrazem i układem mapy. Pole współrzędnych (pasek współrzędnych) zaczyna migać na czerwono, po wskazaniu kursorem zostaje wyświetlony komunikat tak jak na rysunku.
 
 
Obrót mapy

ISDP pozwala również obrócić mapę w oknie o wielokrotność kąta prostego. W celu wykonania takiego obrotu należy rozwinąć listę dostępnych orientacji i wybrać właściwą pozycję. Mapa zostanie przerysowana automatycznie. Funkcja może okazać się przydatna podczas prezentacji (lub/i wydruku) wydłużonych obiektów zorientowanych pionowo względem okna mapy.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki