zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Zarządzanie widokami

 
Narzędzia zarządzania widokami umieszczone zostały w środkowej części paska przycisków. Należą do nich: cofanie i ponawianie widoków, powiększanie i pomniejszanie mapy, przesuwanie mapy, oraz dopasowanie do widocznych lub wybranych warstw bądź też do aktualnie ustanowionej selekcji. ISDP posiada również funkcję dopasowania do wybranej warstwy, lecz jest ona dostępna jedynie z menu podręcznego dostępnego w legendzie (Rozdział 3).
 
 
Cofanie i ponawianie widoków

Te funkcje w zasadzie nie wymagają komentarza. Można jedynie zaznaczyć, że ich używanie w niektórych sytuacjach może znacznie przyspieszyć poruszanie się po mapie. Zmiana obrazu nie powoduje, bowiem każdorazowego odwołania do serwera, a jedynie wczytanie mapy wyświetlonej już wcześniej i zapisanej tymczasowo na komputerze użytkownika. Dodatkowo przywracane bądź ponawiane są ustawienia legendy, co oszczędza czas potrzebny na jej ponowną edycję, (np. ukrycie widocznych dotąd warstw, usunięcie ich z listy, wygaszenie etykiet na mapie etc.).
 
 
Powiększanie mapy

Po wciśnięciu tego przycisku aplikacja pozwala nakreślić na mapie prostokąt, po czym dokonuje operacji powiększenia. Obszar mapy zawarty we wskazanej figurze jest powiększany do rozmiarów pełnego okna. Operacja powiększania nie deformuje obrazu, toteż nie zawsze wskazany prostokąt dopasuje się dokładnie do pełnego okna. Mogłoby to mieć miejsce jedynie przy zachowaniu idealnej zgodności proporcji rozmiarów okna mapy i zadanego prostokąta. W sytuacji, gdy użytkownik po wybraniu tej opcji jednokrotnie kliknie na mapie bądź zaznaczy prostokąt o bokach krótszych niż 6 pikseli, obraz mapy zostanie powiększony dokładnie dwukrotnie i odpowiednio wycentrowany.
 
 
Pomniejszanie mapy

Operacja odwrotna do opisanej powyżej. Po wskazaniu prostokąta mapa zostaje zmniejszona w ten sposób, że zawartość całego okna mapy mieścić się będzie w wyznaczonym prostokącie. Obowiązują wszystkie uwagi dotyczące proporcji oraz jednokrotnego kliknięcia zawarte w opisie powiększania mapy. Operacje powiększenia i pomniejszenia można zastąpić przez ręczne wpisanie mianownika skali w odpowiednie pole. Odpowiedzią aplikacji będzie przerysowanie mapy w zadanej skali tak, że środek obszaru wybranego pozostaje środkiem nowo utworzonej mapy.
 
 
Przesunięcie mapy

Operacja polega na "złapaniu" wnętrza okna mapy (poprzez wciśnięcie lewego klawisza myszy na obszarze roboczym) oraz przesunięciu w dowolnym kierunku. Powoduje to przemieszczenie mapy i dorysowanie jej brakujących fragmentów. Podczas tej operacji kursor przyjmuje charakterystyczny wygląd. Możliwe jest również przesuwanie mapy poprzez pojedyncze kliknięcie w punkt, na którym ma się ona wycentrować.
 
 
Dopasowanie do widocznych warstw

Użycie tej funkcji zmienia obszar i skalę wyświetlanej mapy w taki sposób, że żaden z obiektów warstw widocznych nie wystaje poza granicą prezentowanego obszaru. Funkcja ta może okazać się bardzo przydatna np. podczas poruszania się po znacznie oddalonych miejscach na mapie, bądź prezentacji widoku ogólnego.
 
 
Dopasowanie do wybranych warstw

Zastosowanie niniejszej funkcji powoduje wyświetlenie mapy w taki sposób, aby widoczne były, w możliwie największej skali (najmniejszy mianownik), wszystkie obiekty leżące na aktywnych warstwach. (Jak aktywować warstwę dowiesz się później).
 
 
Dopasowanie do selekcji

Po wciśnięciu tego przycisku mapa jest przerysowywana w taki sposób, że wszystkie wybrane obiekty są widoczne. Podczas tego zabiegu mapa jest odpowiednio zmniejszana lub powiększana. Pole wyświetlające proporcję zmienia się odpowiednio, informując użytkownika o aktualnej skali mapy. Mechanizm ten może być użyteczny podczas wybierania wielu obiektów z wielu warstw, leżących blisko siebie w terenie. Można wtedy w łatwy sposób zaprezentować wszystkie wybrane elementy mapy w możliwie największym zbliżeniu. Nie zdecydowano się na zastosowanie automatycznego powiększania mapy do wybranych obiektów, gdyż w wielu przypadkach nie jest to pożądane. W wypadku wyboru obiektów mocno rozproszonych po terenie całego miasta omawiana operacja spowodowałaby wyświetlenie znacznego obszaru, co w większości wypadków nie jest specjalnie użyteczne.
 
 
Uwaga! Należy pamiętać, że w stosunku do niektórych warstw może zostać zastosowana opcja generalizacji (ustawiona przez administratora, ISDP), powodująca bezwzględne ukrywanie obiektów przy małych skalach. W takim wypadku nastąpi odpowiednie dopasowanie, jednak same obiekty nie uwidocznią się na obrazie mapy.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki