zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Pasek przycisków

 
Interakcja użytkownika z mapą odbywa się poprzez korzystanie z rozmaitych funkcji. Wywołuje się je za pomocą przycisków umieszczonych na górnym pasku okna. Aby ułatwić korzystanie z funkcji, w momencie ustawienia wskaźnika myszy na przycisku, wyświetlona zostaje etykietka ekranowa charakteryzująca ten przycisk. Pasek zilustrowany został na poniższym rysunku.
 
 Zawiera on następujące pozycje(w kolejności od lewej do prawej):
 • Legenda – wywołuje okno legendy (Panel Warstw),
 • Konfiguracja – wywołuje okno niektórych ustawień konfiguracyjnych,
 • Wydruk mapy – wywołuje okno podglądu wydruku lub jego ustawień (w zależności od skonfigurowania aplikacji),
 • Wydruk mapy (HTML) – wywołuje okno podglądu wydruku do strony HTML lub jego ustawień (w zależności od skonfigurowania aplikacji),
 • Skopiowanie mapy do schowka – powoduje zapisanie w schowku aktualnego widoku mapy (przydatne przy wklejaniu obrazu mapy do innych aplikacji i dokumentów elektronicznych),
 • Zapis obrazu mapy do pliku – wywołuje okno umożliwiające wybór miejsca oraz formatu zapisu aktualnego widoku mapy w postaci rastra (bmp, jpg, png, tif oraz GeoTIF),
 • Eksport do formatu wektorowego – powoduje wywołanie zaawansowanych funkcji eksportu do formatu wektorowego,
 • Wyrysy i wypisy – umożliwia przejście do okna wyboru rodzaju wypisu bądź wyrysu (EGiB, PZP, Oferta inwestycyjna),
 • Cofnij – przywraca poprzedni obraz mapy i ustawienia legendy,
 • Ponów – ponawia obraz mapy i ustawienia legendy sprzed przywrócenia,
 • Powiększanie mapy – przełącza aplikację w tryb powiększania,
 • Pomniejszanie mapy – przełącza aplikację w tryb pomniejszania,
 • Przesuwanie mapy – przełącza aplikację w tryb przesuwania,
 • Linijka – przełącza aplikację w tryb pomiaru odległości lub powierzchni,
 • Edycja obiektów – przełącza aplikację w tryb edycji obiektów wybranej warstwy,
 • Dopasowanie do widocznych warstw – dopasowuje granice wyświetlanego obszaru do obiektów wszystkich widocznych warstw,
 • Dopasowanie do wybranych warstw – dopasowuje granice wyświetlanego obszaru do obiektów wszystkich wybranych w Legendzie warstw,
 • Dopasowanie do selekcji – dopasowuje granice wyświetlanego obszaru do wszystkich obiektów wybranych w wyniku dowolnej funkcji selekcji,
 • Selekcja obiektów – rozwija podręczne menu, umożliwiając wybór rodzaju selekcji (przez wskazanie: punktem, prostokątem, okręgiem, wielokątem lub łamaną),
 • Lista wybranych obiektów – wyświetla okno selekcji z atrybutami wybranych obiektów,
 • Usunięcie selekcji – likwiduje zaznaczenie obiektów wybranych w wyniku dowolnej funkcji selekcji,
 • Selekcja obiektów za pomocą atrybutów – wywołuje okno konstruktora zapytań logicznych,
 • Selekcja działek – wyświetla okno zaawansowanego wyboru działek,
 • Selekcja budynków – wyświetla okno zaawansowanego wyboru budynków,
 • Wyszukiwanie lokali – wyświetla okno zaawansowanego wyszukiwania lokali,
 • Buforowanie – wywołuje okno tworzenia bufora,
 • Wyświetlanie okna podziału sekcyjnego – wywołuje panel umożliwiający nawigację po mapie z uwzględnieniem podziałów sekcyjnych,
 • Wyszukiwanie ulic – wywołuje okno listy ulic w celu szybkiego dopasowania granic wyświetlanego obszaru do jednej z nich,
 • Pokazanie/ukrycie okna miniatury – wywołuje okno miniatury, ułatwiającej lokalizację oglądanego fragmentu mapy na tle wszystkich danych,
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki