Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Ogólna charakterystyka projektu

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – ZSIP, został dostarczony i wdrożony w ramach projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego wraz z dostawą, instalacją oraz konfiguracją sprzętu i oprogramowania".

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, i Osi Priorytetowej „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizację projektu podzielono na następujące zadania:

  • budowa baz danych i informatyzacja rejestrów i ewidencji,
  • zakup serwerów i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem,
  • budowa oprogramowań aplikacyjnych i geoportali,
  • zasilenie systemu i przeprowadzenie wdrożenia,
  • szkolenie użytkowników.

Głównym celem zrealizowanego przedsięwzięcia, było dostarczenie oraz uruchomienie w ramach istniejącej oraz pozyskanej infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, kompleksowego systemy informatycznego klasy GIS (Geograficznego Systemu Informacji), pracującego w środowisku serwerowym, mającego charakter systemu rozproszonego.

Zbudowany system to zbiór zintegrowanych aplikacji, modułów oraz funkcjonalności, umożliwiających pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie szeroko rozumianej informacji przestrzennej i opisowej nieograniczonej liczbie użytkowników. Pełna obsługa administracyjna wyżej wymienionych działań została zintegrowana i zcentralizowana w ramach trzech serwerów fizycznych pozyskanych w ramach przedmiotowego projektu, stanowiących kluczowy element infrastruktury technicznej systemu. Wszystkie zasoby informacyjne pozyskiwane z systemów źródłowych są przechowywane i gromadzone w jednej centralnej bazie danych wykorzystującej silnik relacyjnej bazy danych. Wdrożone komponenty tworzą jeden spójny system informatyczny, gdzie głównym czynnikiem integrującym jest informacja przestrzenna.

Użytkownicy ZSIP – pracownicy starostwa powiatowego, pracownicy gmin, jednostek organizacyjnych powiatu oraz internauci korzystają z zasobów informacyjnych systemu za pośrednictwem sieci intranet/internet. Głównym środowiskiem dostępu do danych oraz funkcjonalności jest dowolna przeglądarka WWW.

Podstawowym zadaniem utworzonego systemu ZSIP jest zwiększenie zakresu, dostępności i jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną głównie w obszarze danych przestrzennych oraz informacji opisowych zwłaszcza takich, które można w większym lub mniejszym stopniu powiązać z przestrzenią.

Docelowo Zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego będzie jednym z elementów regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz będzie zapewniał nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni dla ich efektywnego wykorzystywania w ramach Starostwa, ale także będzie tworzyć techniki i procedury wymiany danych z innymi jednostkami administracji, w celu zintegrowania usług i danych realizując postulaty społeczeństwa informacyjnego.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki